LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,SKOWRONKI" powstał 02.02.1986 roku w Koninie na zimowisku artystycznym z inicjatywy Mirosława Szymańskiego, który jest jego kierownikiem, choreografem i menagerem. Skowronki działają przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. Członkami zespołu są uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich, studenci wyższych uczelni i osoby pracujące. Skowronki tworzą dwie grupy taneczno - wokalne i grupa ,,Małe Skowronki" - razem 86 osób. Zespół posiada własną kapelę w składzie:

Bogdan Drozdowski - kierownik muzyczny - akordeon, Jolanta Półkoszek - flet poprzeczny, Magdalena Drozdowska - skrzypce, Adam Soluch - klarnet, Kamil Popławski - kontrabas, Waldemar Ostrowski - bęben.

Instruktorem - wychowawcą, a zarazem opiekunem, jest Agata Szymańska. Zespół posiada bogaty program artystyczny - od tańców narodowych po suity z wielu regionów Polski, wszystko to w przepięknych oryginalnych strojach. ,,Skowronki" 29.01.2011 roku obchodziły jubileusz 25 lecia. 02 lutego  2013 minie 27 lat. W ciągu 27 - lat zespół koncertował na scenach krajowych i zagranicznych dając ponad 1300 koncertów. Brał udział w nagraniach: Radia Białystok, Radia Dla Ciebie, TVP Białystok, Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, Telewizji TRWAM, Radia i TV - France 2, TV Białoruś, TV Grevena, TV Brno. Zespół jest pomysłodawcą i współorganizatorem pierwszego na Podlasiu festiwalu folkloru o randze międzynarodowej - Międzynarodowego Festiwalu Folkloru ,,Podlaskie Spotkania". Od czerwca 2010 roku rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Artystyczne ,,Skowronki", którego założycielami są rodzice, absolwenci, członkowie i instruktorzy zespołu. LZPiT ,,Skowronki" od wielu lat współpracuje z Państwowym Podlaskim Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Utrzymuje kontakty z wieloma ośrodkami, instytucjami kultury i innymi zespołami zarówno w Polsce jak i zagranicą. Wielu absolwentów zespołu poświęciła się całkowicie swojej pasji wybierając artystyczne zawody, takie jak aktorstwo czy choreografię.

Dzisiaj możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy liczącym się zespołem folklorystycznym na Podlasiu. Jest to zasługa wszystkich, którzy do tej pory byli i są  ,,Skowronkami": instruktorów, muzyków, ale przede wszystkim  członków zespołu. Tych  pierwszych  ,,Skowronków" z 1986 roku ze Szkoły Podstawowej z Oleksina i Brańska, którzy rozpoczęły tą przygodę z folklorem i każdej następnej grupy, które godnie to kontynuowały i sukcesywnie podnosiły artystyczną poprzeczkę. Dzięki temu z podniesioną głową i z dumą mówimy - ,,Jesteśmy już ponad ćwierć wieku na scenach krajowych i zagranicznych". ,,Skowronki" nowej dekady to roztańczona, rozśpiewana młodzież, o dużych umiejętnościach artystycznych,  można się o tym przekonać  przychodząc na nasze koncerty. Nie żyjemy dniem  dzisiejszym. ,,Małe Skowronki", które dzisiaj z zachwytem obserwują swoich starszych kolegów, za kilka lat zajmą ich miejsce, a ich miejsce zajmą nowe ,,Małe Skowronki" powiększając już i tak nie małą artystyczną rodzinę naszego zespołu. I tak toczy się ten, mamy nadzieję, nieskończony krąg - zabawy, miłości i przygody z tradycją, śpiewem, muzyką i tańcem ludowym.

Folk Song and Dance Ensemble âSKOWRONKI” ( Larks) was founded in Konin 02.02.1986 on the wintering grounds of artistic initiatives Miroslaw Szymanski, who is the director, choreographer and manager of. Group work at one of the schools. Members of the team are high school students primary, secondary, university students and people working. “Skowronki” (Larks) form two groups, dance - and vocal group, Little Larks "- total 86 people. The team has its own band consisting of:
Bogdan Drozdowski - music director - accordion, Jolanta Półkoszek - flute, Magdalena Drozdowska - violin, Adam Soluch - clarinet, Kamil Poplawski - bass, Waldemar Ostrowski - drum.
Instructor - teacher and tutor at the same time, it is Agata Szymanska. The team has a rich artistic program - from the suite of national dances from many regions of Polish, all in a beautiful original costumes. ,, Skowronki " (Larks) 29.01.2011 year celebrated 25 years anniversary. February 2, 2013 it will be 27 years. During his 27 - year the band toured the national and international scenes, giving more than 1,300 concerts. Took part in the recordings: Radio Bialystok, Radio For you, TVP Bialystok, Warsaw Television Centre, TRWAM Television, Radio and TV - France 2 TV Belarus TV Grevena, TV Brno.

Group is founder and co-organizer of the first folk festival in the Podlasie region of international import_ance - the International Festival of Folklore, Podlaskie Meetings ". Since June 2010, started its activities Art Association âSkowronki” (Larks), whose founders are parents, alumni, members and instructors of the team. LZPiT, Group for many years, working with the National Museum of Agriculture in Ciechanowiec. Group maintains contacts with many centers, cultural institutions and other teams, both in Poland and abroad. Many alumni team devoted entirely to his passion selecting artistic professions such as acting and choreography.
Today we tell about ourselves that we are a major folk group in Podlasie. The credit goes to all those who so far have been, and are Skowronki (Larks): instructors, musicians, but most of all the team members. These first, Skowronków" in 1986 from the Primary School of Oleksin and Brańska who started this adventure with folklore and each of the next group, which is worthy to continue and gradually raise the artistic bar. Thanks to head up and proudly say ââ we are more than a quarter century on the national and international scenes”. Skowronki ( Larks) new decade is dancing, singing young people with high artistic skill, you can be convinced of this by coming to our shows. We do not live for today. âMale Skowronki” ( Little Larks) which today delighted to watch their older colleagues, in a few years will take their place, and their place will be new âMale Skowronki” ( Little Larks)  already increasing and so does a little artistic family of our team. And so goes this, we hope, an infinite circle - fun, love and adventure with tradition, singing, music and folk dancing.


 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011