LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

Zespół Folklorystyczny Komárňan

Słowacka grupa folklorystyczna z przygranicznego miasta Komárno, położonego na południu Słowacji, używa nazwy Komárňan do oficjalnych wydarzeń międzynarodowych, szczególnie w odniesieniu do rodzinnego miasta. Jednak jego członkowie nazywają siebie „słowackimi buntownikami - grupą motywowaną folklorem”.

Mały kraj w sercu Europy może pochwalić się różnorodnością folkloru. Prawie każda wieś na Słowacji ma własne pieśni ludowe i tańce. Każdy tancerz z Komarna zaczął tańczyć w zespole ludowym Dunaj, który początkowo prowadzony był jako wojskowy zespół ludowy i ma ponad 50-letnią historię.

Grupa opiera się na miłości do słowackiej tradycyjnej piosenki i miłości do wyjątkowych tańców, które odnoszą sukcesy na całym świecie dzięki dynamicznym i doskonałym obrazom z ważnych momentów w życiu człowieka. Słowacy wyrażali swój stosunek do miłości, do Boga i do życia pieśniami i tańcami. Harmonia muzyki, unikalne kreacje taneczne są częścią tradycyjnych strojów folklorystycznych tworzonych od lat.

Zespół ludowy Komárňan - słowaccy rebelianci nie przedstawiają słowackiego folkloru tylko w zwykły sposób. Choreografia przedstawień tanecznych nie jest dziełem jednego choreografa. W trakcie ich tworzenia każdy członek grupy miał swoje miejsce, aby wnieść swój wkład w końcowy efekt na scenie.

Szanują przesłanie swoich przodków, szanują i kultywują ich tradycje i zwyczaje, ale dodają także własne elementy.

To sprawia, że grupa jest wyjątkowa. W przeszłości taniec i śpiew były narzędziem aby wyrazić swoje uczucia, obecnie oznacza to dla nich to samo. Członkowie grupy są w różnym wieku. Od czternastu do młodych dorosłych, którzy już mają własne dzieci - kolejne pokolenie tancerzy i muzyków kochających i doceniających  tradycje i wartości.

Zespół brał udział w wielu zagranicznych festiwalach w Turcji, na Węgrzech, w Serbii, Macedonii, Portugalii, Niemczech, Słowenii, Rumunii, Holandii i Francji

 

Folklore Ensemble Komárňan

Slovak folklore group, from a border city called Komárno, situated on the south of Slovakia, is using the name Komárňan for official international events, especially for the respect to its hometown. However, its members call themselves „Slovak rebels – group motivated by folkore“.

Little country in the heart of Europe can be proud on its diversity of folklore. Almost every village in Slovakia has its own folk songs and dances. Every folklore dancer from Komárno started to dance in folk group Dunaj (Danube), which was originally led as military folk group and has more than 50 years old history.
Seven years ago a Drama art group working in Matica slovenská was estabilished. Matica Slovenska is a Slovak cultural organization, which is encouraging young peoples’ performing talent in every way and from this cooperation starts the beginning of young folklore ensemble Komárňan – Slovak Rebels, where every member has a specific experience with folklore, theatre and so on.

Our group is based on love to Slovak traditional song and love to unique dances, which are succsesfful in the entire world thanks to its dynamic and perfect pictures of important moments in humans life. Slovak people used to express their attitude to love, God and life by songs and dances. Harmony of music, unique dance creations are a part of traditional folklore costumes generating for years.

Folk group Komárňan- Slovak Rebels does not introduce slovak folklore only in its usual way. That is the meaning of the rebellion. The choreography of our dance performances are not creation of just one choreographer. In the process of their creation, there is place for every group member to give his his/ her own inputs to the final performance on the stage. We respect the message from our ancestors, we respect their traditions and habits, but we also add our own elements to it.

This is what makes our group uniqe. As in the past dancing or singing was a tool for our parentage to express their feelings, nowadays, it means the same for us. The group members are of different age. From fourteen to young adults who already have their own children – the next generation of dancers or musicians loving and appreciating their traditions and values.


 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011