LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ckibbrusy.pl

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

·         Data publikacji strony internetowej: 2010-01-03.

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

„TAB” - przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie;.

"Shift+TAB" -cofnie "zaznaczenie-ramkę zaznaczającą" na poprzedni element nawigacji;.

"Enter" nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika;.

"Strzałki „w dół” i „w górę” można przewijać stronę;.

"Shift+TAB" -cofanie "ramki zaznaczającej" do poprzedniego elementu nawigacji;.

"ENTER" -uruchomienie, akceptacja wybranego elementu;.

"Ctrl+F" -skrót wyszukuje słowa na stronie (wpisujemy słowo i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje);.

"Ctrl+C" -skrót kopiuje zaznaczony tekst;.

"Ctrl+V" -skrót wkleja skopiowany lub wycięty tekst do np. notatnika, albo formularza na stronie;.

"Ctrl+-" -skrót pomniejsza (oddala) stronę;.

"Ctrl+0" -skrót ustawia podstawową wielkość strony;.

"Ctrl++" -skrót powiększa stronę;.

"Ctrl+C" -skrót kopiuje zaznaczony tekst.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Orlikowska, ckb.dyrektor@brusy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523969330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Siedziba placówki w Brusach przy ul. Dworcowej 18 znajduje się w remoncie. Działalność biblioteczna została przeniesiona do budynku socjalno-gospodarczego przy ulicy Armii Krajowej 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym od strony stadionu jest zlokalizowany podjazd dla inwalidów. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest winda, która dowozi osoby z niepełnosprawnościami do biblioteki. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, która mieści się na piętrze budynku w Warsztacie Terapii Zajęciowej i toaleta w pomieszczeniu piwnicznym. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Działalność kulturalna została przeniesiona do Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach 11B. Sekretariat CKiB mieści się na parterze. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami, np. osoby z małymi dziećmi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma dostępnych toalet. Obok budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia biblioteczna w Leśnie. Siedziba filii mieści się w budynku przy ul. Królowej Marii Ludwiki. Przy wejściu głównym od strony ulicy zlokalizowany jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, która mieści się przy wejściu głównym. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia biblioteczna w Małych Chełmach. Siedziba filii mieści się w budynku przy ulicy głównej. Budynek nie posiada podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia biblioteczna w Męcikale. Siedziba filii mieści się w budynku przy ul. Bruskiej 3. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dwóch stanowisk komputerowych, które zlokalizowane są na parterze. Przy wejściu głównym od strony ulicy Bruskiej zlokalizowany jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Chata Kaszubska. Siedziba filii mieści się w Brusach Jagliach 11B. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać tylko z parteru. Wejście na piętro, gdzie znajduje się muzeum regionalne nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejście główne posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Obok budynku znajdują miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011