LOGO MBP Brusy - kliknij, aby ściagnąć Katalog książek ONLINE
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - Facebook
Najpopularniejsze książki tylko w bibliotece w Brusach CENTRUM WOKÓŁ CENTRUM ZBIORY DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM CKiB

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ckibbrusy.bip.gov.pl

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

• Data publikacji strony internetowej: 2010-01-03.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Placówka jest w trakcie zmiany strony internetowej dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Orlikowska, ckb.dyrektor@brusy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523969330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-03


Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2023-03-31

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php


Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służaących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
„TAB” - przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie;.
"Shift+TAB" -cofnie "zaznaczenie-ramkę zaznaczającą" na poprzedni element nawigacji;.
"Enter" nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika;.
"Strzałki „w dół” i „w górę” można przewijać stronę;.
"Shift+TAB" -cofanie "ramki zaznaczającej" do poprzedniego elementu nawigacji;.
"ENTER" -uruchomienie, akceptacja wybranego elementu;.
"Ctrl+F" -skrót wyszukuje słowa na stronie (wpisujemy słowo i przeglądarka podświetla miejsca, w których ono występuje);.
"Ctrl+C" -skrót kopiuje zaznaczony tekst;.
"Ctrl+V" -skrót wkleja skopiowany lub wycięty tekst do np. notatnika, albo formularza na stronie;.
"Ctrl+-" -skrót pomniejsza (oddala) stronę;.
"Ctrl+0" -skrót ustawia podstawową wielkość strony;.
"Ctrl++" -skrót powiększa stronę;.
"Ctrl+C" -skrót kopiuje zaznaczony tekst.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna/ opis budynków


1. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Siedziba placówki w Brusach przy ul. Dworcowej 18 jest po remoncie. W budynku prowadzona jest szeroka działalność kulturalna. Zaczęła funkcjonować biblioteka, kino i wszystkie kółka muzyczne i taneczne.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym od strony ulicy Dworcowej jest zlokalizowany podjazd dla inwalidów. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest winda, która dowozi osoby z niepełnosprawnościami do
biblioteki, kina i na sale: widowiskową, kameralną i lustrzaną. Za sceną znajduje się schodołaz, który umożliwia dowóz osób na wózkach do sale muzycznych. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, które mieszczą się na piętrze i parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku jest informacja nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Przed schodami i wejściem do windy znajduje się pas ostrzegawczy, zbiór elementów wypukłych umieszczonych powyżej poziomu posadzki, umożliwiających ich postrzeganie przez dotyk, umieszczanych w przed początkiem i na końcu każdego biegu schodów, przed wejściem do windy. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Filia biblioteczna w Leśnie. Siedziba filii mieści się w budynku przy ul. Królowej Marii Ludwiki. Przy wejściu głównym od strony ulicy zlokalizowany jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, która mieści się przy wejściu głównym. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma informacji nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, głosowy ani dotykowy. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Filia biblioteczna w Małych Chełmach. Siedziba filii mieści się w budynku przy ulicy głównej wioski. Budynek nie posiada podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma informacji nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, głosowy ani dotykowy. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. Filia biblioteczna w Męcikale. Siedziba filii mieści się w budynku przy ul. Bruskiej 3. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dwóch stanowisk komputerowych, które zlokalizowane są na parterze. Przy wejściu głównym od strony ulicy Bruskiej zlokalizowany jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma informacji nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, głosowy ani dotykowy. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

5. Chata Kaszubska. Siedziba filii mieści się w Brusach Jagliach 11B. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać tylko z parteru. Wejście na piętro, gdzie znajduje się muzeum regionalne nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejście główne posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma informacji nt. rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny, głosowy ani dotykowy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Od chwili remontu budynku głównego działalność kulturalna została przeniesiona do budynku Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach 11B. Sekretariat CKiB mieści się na parterze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapewniona jest obsługa osób głuchoniemych, przez pracownika posługującego się systemem językowo-migowym. Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych): · w sekretariacie Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach (Chata Kaszubska), · telefonicznie pod nr 52 39 69 331, · elektronicznie na adres ckbbrusy@wp.pl Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

 
 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Galeria | Polityka Prywatności | Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011